กิจกรรม “จิบชา เสวนา อาเซียน” ที่ราชภัฏกาญจนบุรี

          บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยนางสาวอาริณี ตั้งเริก อาจารย์อัญชนา เถาว์ชาลี  อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมป์ นายทวี นวมนิ่ม และนางนิรดา เอี่ยมอาษา ร่วมกิจกรรม “จิบชา เสวนา อาเซียน” ณ บริเวณหน้าอาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557           สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ ตอบสนองด้านความรู้ ด้านวิชาการ ให้แก่ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไป และเป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดโครงการจิบชา …

Posted in ชุมชนคนบริการสารสนเทศ, อาเซียนศึกษา | Tagged , , , , | Comments Off

สัมมนาโครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม ประจำปี 2556

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยนายทวี นวมนิ่ม และนายวิโรจน์ ว่องไวไพโรจน์ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป เอสเซนเชียล วสุ กรุงเทพฯ ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ กิจกรรม “ตลาดนัดมุมคุณธรรม” มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานมุมคุณธรรม ของสมาชิกเครือข่าย โดยหมุนเวียนกันสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของมุมคุณธรรมแต่ละที่ และองค์ความรู้ที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรมนั้น ๆ รวมถึงอุปสรรคปัญหาและการแก้ไข แล้วโวตให้คะแนนสมาชิกเครือข่ายที่มีการดำเนินงานมุมคุณธรรมที่ดีเด่น 4 ด้าน คือ -          รูปแบบการจัดมุมคุณธรรม -          กิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและมุมคุณธรรม -          …

Posted in ความรู้, ชุมชนคนบริการสารสนเทศ | Tagged , , , , | Comments Off

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้าง Branding อัตลักษณ์องค์กร

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2013/05/branding01.jpg

         จากการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้าง Branding อัตลักษณ์ขององค์กร” ในงานราชภัฏเพชรบุรีวิชาการ “สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่อาเซียน” โดยคุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ วิทยากรจากศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 สามารถสรุปเนื้อหาความรู้ได้ดังนี้           การสร้างแบรนด์ขององค์กร มีมานานมากแล้ว แต่ในยุคไอซีที (ICT) อาจจะต้องมีการทบทวนความหมาย ลักษณะและแนวปฏิบัติของแบรนด์กันบ้าง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงอันเกี่ยวเนื่องจากพฤติกรรมผู้ใช้บริการหรือลูกค้า การเปลี่ยนแปลงจากช่องทางการสื่อสาร ภายใต้นิยามแบรนด์ (Brand) ที่เหมือนเดิม คือ “เครื่องหมายที่แสดงความเป็นเจ้าของ หรือสื่อที่ช่วยให้ทุกคนรู้ว่า “คุณคือใคร” และ “คุณนำเสนออะไร” และสามารถนำเสนอออกมาในรูปของ ชื่อ …

Posted in ชุมชนคนไอที | Tagged , , , | 249 Comments

แนวปฏิบัติในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

 ดาวโหลดเอกสารในรูปแบบ PDF ที่นี่ –>  2556-WorkQualityDevelopment        จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของสำนักวิทยบริการฯ” โดยมี อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือและอาจารย์จริยา รัชตโสตถิ์ เป็นวิทยากร ณ ตรีชวา รีสอร์ท ต. คลองวาฬ อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18-20 มกราคม พ.ศ. 2556 และผู้เขียนได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถสรุปความรู้ได้ดังนี้ ขั้นตอนการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 1.   ประชุมบุคลากรทั้งหมดเพื่อทบทวนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ขององค์กรหรือหน่วยงาน ดังนี้ ทบทวนปรัชญา, วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทบทวนและกำหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ และนโยบายการในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับปรัชญา, วิสัยทัศน์ และพันธกิจ วิเคราะห์จุดแข็งหรือคุณลักษณะของการดำเนินงานที่มีคุณภาพ …

Posted in ชุมชนคนบริหาร | Tagged , , , , | 168 Comments

การสร้างสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้วย I Love Library Application

            จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การสร้างสื่อสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์กรยุคใหม่” ในงานราชภัฏวิชาการ“สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่อาเซียน” โดยเชิญ คุณณิชกุล มหาโชคสุขทวี วิทยากรจากบริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ณ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคารวิทยบริการ 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 08.30-17.00 น. ผลการดำเนินงานมีผู้เข้าร่วมอบรม 47 คน และมีความพึงพอใจในการอบรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 86.88 ได้รับความรู้/ความเข้าใจเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 79 และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ …

Posted in ชุมชนคนไอที | Tagged , , , | 838 Comments