กิจกรรม “จิบชา เสวนา อาเซียน” ที่ราชภัฏกาญจนบุรี

          บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยนางสาวอาริณี ตั้งเริก อาจารย์อัญชนา เถาว์ชาลี  อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมป์ นายทวี นวมนิ่ม และนางนิรดา เอี่ยมอาษา ร่วมกิจกรรม “จิบชา เสวนา อาเซียน” ณ บริเวณหน้าอาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557           สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ ตอบสนองด้านความรู้ ด้านวิชาการ ให้แก่ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไป และเป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดโครงการจิบชา …

Posted in ชุมชนคนบริการสารสนเทศ, อาเซียนศึกษา | Tagged , , , , | Comments Off

ผลการตัดสินการประกวดผลงานสร้างสรรค์

ประกาศ ผลการตัดสินการประกวดผลงาน กิจกรรม “คิดสร้างสรรค์…แบ่งปันเรื่องราวอาเซียนสัมพันธ์” ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-8 ธันวาคม 2556 ประเภทผลงาน 1.      ผลการประกวดภาพถ่าย (ผลงานส่งเข้าประกวด จำนวน 12 ชิ้นงาน) รางวัล ชื่อผลงาน ชื่อผู้ส่งผลงาน ชนะเลิศ ลีลาอ่อนช้อย นางสาวขวัญพัฒน์ โชติทิพยรัตน์ รองชนะเลิศอันดับ 1 คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน นางสาวบุญศิริ  เก่งกาจ รองชนะเลิศอันดับ 2 แม่ค้าหน้าหวาน นางสาวขวัญพัฒน์ โชติทิพยรัตน์ ชมเชย 1 มังกรอ้อนจันทร์   …

Posted in กิจกรรมสำนักฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์, อาเซียนศึกษา | Tagged , , , , | Comments Off

ทดลองใช้ฐานข้อมูล Charting Thailand’s Economy Plus

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2013/10/Charting-Thailand-300x196.jpg

          ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Charting Thailand’s Economy Plus ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 รวมระยะเวลา 6 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูลดังนี้  ฐานข้อมูล Charting Thailand’s Economy Plus : เป็น e-learning platform ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานได้เรียนรู้การติดตามสภาวะเศรษฐกิจได้อย่างง่ายผ่านทาง online course และฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ประกอบด้วย 1) Online Course ปูพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่เคยศึกษาเศรษฐศาสตร์ 2) มุมมองเศรษฐกิจอาเซียน …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, อาเซียนศึกษา | Tagged , , | Comments Off

AEC Facebook

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2013/09/AEC-Facebook-300x98.jpg

ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว การสัมมนาและอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้ที่ Facebook “AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” รวมถึงประเด็นต่าง ๆ หรือเกร็ดความรู้ต่าง  ๆ ที่เกี่ยวกับอาเซียน ได้ที่นี่ครับ https://www.facebook.com/thailandaec

Posted in อาเซียนศึกษา | Tagged , , , , , | Comments Off

ประชาคมอาเซียนดอทเน็ต

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2013/09/aseanblog-300x57.jpg

Blog ประชาคมอาเซียน.net เป็นบล็อกที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน ตั้งแต่ประชาคมอาเซียนคืออะไร กฎบัตรอาเชียน (ASEAN Charter) คืออะไร โครงสร้างและกลไกการดำเนินงานขององค์กรของอาเซียน 3 เสาหลัก อันได้แก่ เสาหลัก 1 ความร่วมมือในด้านการเมืองและความมั่นคง เสาหลัก 2 ความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ เสาหลัก 3 ความร่วมมือในด้านสังคมและวัฒนธรรม ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของประชาคมอาเซียน AEC Blueprint ข้อมูล AEC รวมถึงสาระอื่นๆ เช่น การจัดสัมมนาเกี่ยวกับ AEC การอบรม AEC เป็นต้น ท่านที่สนใจเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ที่นี่  http://ประชาคมอาเซียน.net

Posted in อาเซียนศึกษา | Tagged , , , , | Comments Off