องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2013/09/dasta-300x114.jpg

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือเรียกย่อ ๆ  ว่า “อพท.” หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization) “DASTA” เป็นองค์กรด้านการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีพันธกิจหลัก ดังนี้ ประสานงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ หน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการการท่องเที่ยว ไม่ว่าในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น ประสานงานการใช้อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ผังเมือง สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว หรือ การรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา …

Posted in แหล่งเรียนรู้ | Tagged , , , | Comments Off

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2013/09/ttt-300x102.jpg

เว็บไซต์ “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” หรือเรียกชื่อย่อว่า “ททท.” เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย และการท่องเที่ยวไทย โดยรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ข้อมูลประเทศไทย การเดินทาง ข้อมูลของแต่ละจังหวัด สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งช็อบปิ้ง การเดินทาง ข่าวสารอัพเดท และโปรโมชั่นต่าง ๆ รวมถึงประสบการณ์ต่าง ๆ ของนักเดินทางด้วย เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาหรือผู้ที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย คุณสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ที่ http://thai.tourismthailand.org/    

Posted in แหล่งเรียนรู้ | Tagged , , , | Comments Off

สูตรอาหารดี ๆ จากคนอร์

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2013/09/knorr.jpg

เว็บไซต์คนอร์ ได้รวบรวบรวมสูตรอาหารที่ทำได้ง่าย และหลากหลายประเภท สามารถค้นหาส่วนผสมและขั้นตอนวิธีการปรุงอาหารตามที่ท่านชื่นชอบ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารต่าง ๆ ของคนอร์ที่จะช่วยลดขั้นตอนการจัดหาหรือการเตรียมเครื่องเคียงได้อย่างมาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแม่ครัวหรือพ่อครัวยุคใหม่ รวมถึงนักศึกษาที่จะศึกษา วิจัย สูตรอาหารต่าง ๆ ที่สนใจด้วย คุณสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอาหารได้ที่นี่ http://www.knorr.co.th/

Posted in แหล่งเรียนรู้ | Tagged , , , | Comments Off

เครือข่ายครูน้อย

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2013/09/krunoi-300x61.jpg

เครือข่ายครูน้อยออนไลน์เป็นสังคมเครือข่ายของคน MOSO (MODERATION SOCIETY) คำว่า “MO” นั้นมาจากคำว่า “Moderation” ซึ่งหมายถึง ความพอประมาณ ไม่มากไป ไม่น้อยไป หรือความพอดี    ส่วน “SO” มาจากคำว่า “Society” ซึ่งหมายถึงสังคม  หรือสมาคม            ดังนั้น เมื่อรวมคำว่า “MO” และ “SO” เข้าด้วยกันแล้ว จึงหมายถึงสังคมพอประมาณ ที่คนในสังคมใช้ชีวิตอย่างพอดีๆ พอประมาณไม่สุดโต่งนั่นเอง ส่วนชาว MOSO  ในที่นี้ หมายถึง กลุ่มคนรุ่นใหม่ของสังคมที่ใช้ชีวิตในรูปแบบพอดีๆ ยึดหลักความพอประมาณเป็นคนมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน    ทางความคิด ในการดำเนินชีวิต ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว            …

Posted in ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์, แหล่งเรียนรู้ | Tagged , , | Comments Off

สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย (AKI)

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2012/07/AKI.png

 สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย (AKI) เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะความรู้ทางด้านธุรกิจ สภาวะการณ์ปัจจุบันและอนาคต ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ แนวโน้มการพัฒนาและความร่วมมือต่าง ๆ ของประชาคมอาเซียน ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ที่นี่ www.akiedu.org

Posted in อาเซียนศึกษา, แหล่งเรียนรู้ | Tagged , , , , , | Comments Off