บ้านสอบครู

บ้านสอบครู บ้านสอบครู เป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนาศักยภาพความเป็นครู ให้บริการการศึกษากับสมาชิกและผู้สนใจ ในรูปของคลังความรู้ออนไลน์ โดยมีเป้าหมายพัฒนากลุ่มบุคคลผู้สนใจให้เข้าสู่วิชาชีพครูได้อย่างมั่นใจ   ภาคภูมิใจ   และกลุ่มผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูอยู่แล้ว ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ศักยภาพตนเอง เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ตำแหน่งที่ดีขึ้น พึงพอใจขึ้น มีวิทยฐานะสูงขึ้น มีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพมากขึ้น จัดทำโดย อาจารย์บวร  เทศารินทร์ ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ที่นี่ www.sobkroo.com

This entry was posted in แหล่งเรียนรู้ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.