อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ รุ่น 2

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2014/04/DSC_0090_resize-150x150.jpg

เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 สำนักฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ รุ่น 2  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1861 และ 1863 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยอาจารย์จารุต บุศราทิจและอาจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ เป็นวิทยากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน พัฒนาฐานข้อมูลและจัดทำระบบบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  ซึ่งมีการแบ่งการอบรมเป็น 2 ส่วน ได้แก่ โปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง (Builder) และ โปรแกรมที่ใช้ในการอ่าน   (Viewer) ซึ่งใช้โปรแกรม i love library …

Posted in กิจกรรมสำนักฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Comments Off

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ รุ่น 1

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2014/04/DSC_0163_resize-150x150.jpg

เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557 สำนักฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ รุ่น 1  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1861 และ 1863 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม และมีอาจารย์จารุต บุศราทิจและอาจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ เป็นวิทยากรโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน พัฒนาฐานข้อมูลและจัดทำระบบบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  ซึ่งมีการแบ่งการอบรมเป็น 2 ส่วน ได้แก่ โปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง (Builder) และ โปรแกรมที่ใช้ในการอ่าน   (Viewer) ซึ่งใช้โปรแกรม …

Posted in กิจกรรมสำนักฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Comments Off

สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับนักศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง “เส้นทางการต่อสู้สู่ประตูอาเซียน”

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2014/02/DSC_0070_resize-150x150.jpg

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับนักศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีอาจารย์มธุรส ปราบไพรี เป็นผู้ดูแล จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง “เส้นทางการต่อสู้สู่ประตูอาเซียน” ประธานเปิดงานโดยอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ ซึ่งได้เชิญศิษย์เก่าของสาขาวิชามาถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้ต่างๆ ในการทำงาน ได้แก่ คุณอนันทชัย แจ้งเหตุ คุณอรุช หอยมุข และคุณณัฎฐชัย เทพรอด  มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 25 คน

Posted in กิจกรรมสำนักฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Comments Off

กิจกรรม Show&Share “หนังสั้น”

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2014/02/DSC_0699_resize-150x150.jpg

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 อ.เมธาวิน สาระยาน ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Show&Share ณ ลานด้านล่างชั้น1 อาคารบรรณราชณครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อ “หนังสั้น” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยมีผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีคณะกรรมการ3ท่าน คือ อ.ธนกฤต ทองคล้ำ, อ.ตวงสิทธิ์ สนขำ และคุณ ET ซึ่งเป็นรุ่นพี่ศิษธิ์เก่า คอยให้แนะนำติชมเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสื่อต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเองและสามารถนำไปเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต

Posted in กิจกรรมสำนักฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Comments Off

อบรม การสร้างและการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2014/02/DSC_0681_resize-150x150.jpg

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดอบรม การสร้างและการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคุณกิตติศักดิ์ ยมจินดา จาก บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะในการสร้าง และการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม I Love Library ซึ่งเป็นระบบคลังดิจิทัลของห้องสมุด ในการเผยแพร่เอกสารวิชาการ เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เอกสารปฏิบัติงาน เอกสารเฉพาะเรื่อง และสื่อมัลติมีเดีย เผยแพร่ความรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบนคอมพิเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ http://dlib.pbru.ac.th/ หรือผ่านทางหน้าเว็บไซต์ห้องสมุดได้ที่ คลังดิจิทัล สำนักวิทยบริการฯ (DLib) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณแขนภา ทองตัน โทร. 032-493300-6 ต่อ 1522 e-mail : …

Posted in กิจกรรมสำนักฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Comments Off