งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2014/12/DSC_98041-300x200.jpg

สำนักวิทยบริการฯ ขอขอบคุณ หน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 3-5 ธันวาคม 2557 ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ที่อำนวยความสะดวกในการจัดนิทรรศการและการแสดงโขน ขอบคุณสำนักการสังคีต กรมศิลปากรที่แสดงโขนได้อย่างประทับใจ ขอบคุณอาจารย์สุนิสา จิตรพันธ์ รองอธิบดีกรมศิลปากร ที่มาให้ความรู้ เรื่องการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และศึกษาประวัติศาสตร์พื้นที่โบราณสถานสำคัญจังหวัดเพชรบุรี ขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาสาขานาฏยที่นำนักศึกษามาร่วมกิจกรรมที่บูธนิทรรศการโขน ขอบคุณนักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ที่ช่วยเหลือในกิจกรรมบรรยายวิชาในภาคเช้า และท้ายสุดขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือร่วมใจในการจัดงานครั้งนี้ ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ สามารถเข้าชมได้ที่ คลังภาพสำนักวิทยบริการฯ หรือที่ http://lib.pbru.ac.th/gallery-arit/  

Posted in กิจกรรมสำนักฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Comments Off

การบรรยายวิชาการเรื่อง “การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ”

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2014/12/DSC_0110-300x200.jpg

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดการบรรยายวิชาการเรื่อง “การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ” ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยอาจารย์สุนิสา จิตรพันธ์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นผู้บรรยาย ซึ่งได้รับเกียรติ์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน และอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากพระสงฆ์ คณาจารย์ นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ  700 คน ภาพกิจกรรม    

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Comments Off

กิจกรรม “สัปดาห์วันรักต้นไม้กับห้องสมุด”

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2014/10/DSC_4361-300x200.jpg

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.57 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม “สัปดาห์วันรักต้นไม้กับห้องสมุด”   โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ณรงค์ วงษ์พานิข ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ดร.อุทัย เสริมศรีอาจารย์ประจำสาขาแพทย์แผนไทยและอาจารย์ปิยวรรร คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานเปิดงาน โดยการร่วมปลูกต้นไม้ ซึ่งในงานมีกิจกรรมตอบตำถามชิงรางวัลกับห้องสมุด เกมจับคู่ต้นไม้ประจำจังหวัด การสาธิตพับดอกไม้จากใบเตย และร่วมกันปลูกต้นไม้รอบๆ บริเวณสำนักฯ ณ ลานเสวนาวิชาการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชณครินทร์ สำนักวิทยบริการฯ

Posted in กิจกรรมสำนักฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Comments Off

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์”

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2014/07/database-workshopFB-13-08-2014.001-1024x576.jpg

ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์” วันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏเพชรบุรี สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 8 สิงหาคม 2557 กำหนดการ   ดาวน์โหลด ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม  คลิก

Posted in กิจกรรมสำนักฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Comments Off