อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์”

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2014/07/database-workshopFB-13-08-2014.001-1024x576.jpg

ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์” วันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏเพชรบุรี สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 8 สิงหาคม 2557 กำหนดการ   ดาวน์โหลด ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม  คลิก

Posted in กิจกรรมสำนักฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Comments Off

สำนักฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2014/06/DSC_0024_resize-150x150.jpg

  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 สำนักฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคารเอนกประสงค์ โดยได้มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กล่าวเปิดการปฐมนิเทศโดยอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ การบรรยาย “ความคิดสรัางสรรค์กับการพัฒนาคุณภาพของนิสิต” โดยคุณดรัณภพ พวงสมบัติ การบรรยาย “Google Apps กับการศึกษาและการเรียนการสอน” โดยอาจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ แนะนำขั้นตอนการขอ e-mail ของมหาวิทยาลัย โดยคุณอาพร สุนทรวัฒน์ การแนะนำสำนักฯ โดยคุณทวี นวมนิ่ม กิจกรรม การตอบปัญหาชิงรางวัล ซึ่งมีนักศึกษาใหม่ประมาณ 2,700 คน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Comments Off

กิจกรรม “การแลกเปลี่ยนความรู้ KM Sharing Day”

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2014/06/DSC_1294_resize-150x150.jpg

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 สำนักฯ ได้จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนความรู้ KM Sharing Day” เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ ของสำนักทำงานฯ และเห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ขององค์กร ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มทำงานฯ ทั้ง 4 กลุ่มงาน โดยให้แต่ละกลุ่มงานนำเสนอความรู้ที่ผ่านการดำเนินงานมาแล้ว ว่ามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรเพื่อให้แต่ละกลุ่มงานได้นำไปปฏิบัติตาม ซึ่งกลุ่มงานบริหาร นำเสนอเรื่อง งานจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานบริการ นำเสนอเรื่อง การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กลุ่มงานพัฒนาสารสนเทศ นำเสนอเรื่อง การจัดเก็บข้อมูลสื่อดิจิทัลบนระบบคลังI Love Library และกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) นำเสนอเรื่อง ระบบการให้บริการงานศูนย์คอมพิวเตอร์ออนไลน์แบบ One Stop Service

Posted in กิจกรรมสำนักฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Comments Off

เสวนาเรื่อง “เทคนิคการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศ”

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2014/06/DSC_0280-150x150.jpg

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการเสวนาเรื่อง “เทคนิคการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศ” ณ ลานเสวนาวิชาการ ชั้น1 อาคารบรรณราชณครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน และอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ คุณดรัณภพ พวงสมบัติ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และชี้แนะแนวทางสำหรับการผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดการผลิตผลงานเข้าเพื่อประกวดในเวทีระดับประเทศต่อไป

Posted in กิจกรรมสำนักฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Comments Off