ทดลองใช้ฐานข้อมูล ProQuest Education Journals

http://search.proquest.com/assets/r20131.2.3-2/ctx/images/pagelayout/pq_logo_sml.gif

  ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส ได้เปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Proquest  Education  Journals  รายละเอียดประกอบไปด้วย วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการศึกษาไม่น้อยกว่า 1,000 ชื่อเรื่อง และเป็นฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 600 ชื่อเรื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัย โดยสามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่ http://search.proquest.com/education ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ห้องสมุด งานวารสารและหนังสือพิมพ์ ชั้น 2…

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, วารสาร | Tagged , , , | Comments Off

ทดลองใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ JSTOR

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2013/06/rzaeo2tu2lllzqa90b1u-300x300.png

ประเภทฐานข้อมูล : เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เข้าใช้ได้พร้อมกันทางออนไลน์โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ เนื้อหา :  รวบรวมข้อมูลวารสารที่มีคุณภาพ รวมทั้งเอกสารและวัสดุที่มีคุณค่าทางวิชาการ เพื่อการค้นคว้าและการเรียนการสอน ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ด้านเศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภาษา ศิลปะ ดนตรี คณิตศาสตร์และสถิติ การศึกษา ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สุขภาพและวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอื่นๆ ประเภทเอกสารที่ให้ :  รวบรวมวารสารวารสารวิชาการจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 700 แห่ง จำนวนกว่า 1,500 ชื่อ มีข้อมูลกว่า 38 ล้านหน้า มีภาพกว่า 1 ล้านภาพ วัสดุ แผ่นพับ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

งานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๓

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2013/06/research03_56-300x231.jpg

           ด้วยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเพชรบุรี กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๓ “การพัฒนาภูมิปัญญาสู่อาเซียน” ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ ๑ อาคารวิทยาภิรมย์ มหวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการวิจัยและวิชาการระหว่างนักวิจัย ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ทดลองใช้ฐานข้อมูล JoVE (Journal of Visualized Experiments)

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2013/05/JoVE-300x211.jpg

          ด้วย Journal of Visualized Experiments ได้เปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล JoVE (Journal of Visualized Experiments) ซึ่งเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัย สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2556           รายละเอียด : วารสารวิชาการที่เป็น Peer-erviewed Journals ซึ่งนำเสนอผลงานการวิจัย หรือการทดลองในห้องปฏิบัติการ ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่  biological, medical, chemical และ physical ในรูปแบบวิดีโอ               URL …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2013/01/1-4-2013-3-37-44-PM-300x181.jpg

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในหัวข้อ “การวิจัยแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” ในระหว่างวันที่ ๘-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกาษา นำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ โดยสามารถส่งบทความผลงานวิจัยได้ที่สถาบันวิจัยและพัมนา ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : http://seminarresearch.pkru.ac.th  

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment