บ้านสอบครู

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2012/07/sobkroo.jpg

 บ้านสอบครู เป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนาศักยภาพความเป็นครู ให้บริการการศึกษากับสมาชิกและผู้สนใจ ในรูปของคลังความรู้ออนไลน์ โดยมีเป้าหมายพัฒนากลุ่มบุคคลผู้สนใจให้เข้าสู่วิชาชีพครูได้อย่างมั่นใจ   ภาคภูมิใจ   และกลุ่มผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูอยู่แล้ว ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ศักยภาพตนเอง เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ตำแหน่งที่ดีขึ้น พึงพอใจขึ้น มีวิทยฐานะสูงขึ้น มีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพมากขึ้น จัดทำโดย อาจารย์บวร  เทศารินทร์ ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ที่นี่ www.sobkroo.com

Posted in แหล่งเรียนรู้ | Tagged , , , | Comments Off

ครูไทย

http://lib.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2012/07/kruthai.png

 ครูไทย เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศไทย จัดทำโดย ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ท่านที่สนใจสามารถศึกษาหาความรู้ได้ที่นี่ www.kruthai.info

Posted in แหล่งเรียนรู้ | Tagged , , , | Comments Off