การเผยแพร่สารสนเทศการประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการฯ

หน้าหลักเกี่ยวกับเราบุคลากรประกันคุณภาพการจัดการความรู้เครือข่ายกิจกรรมทัวร์เสมือนถามมา..ตอบไปดาวน์โหลดติดต่อ
ประจำปีการศึกษา 2551 » องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสำนัก

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เป้าหมายปี 2551 : ระดับ 5

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับ การพัฒนาของสำนัก
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายใน และภายนอกสำนัก
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐาน การอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา (อย่างน้อย 3 ปีนับรวมปีที่มีการติดตาม)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
6. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใช้ร่วมกันทั้งระดับบุคคล หน่วยงาน และสถาบัน
7. มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสำนัก

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3
มีการดําเนินการไม่ครบ 4 ข้อแรกมีการดําเนินการ 4 ข้อแรกมีการดําเนินการอย่างน้อย 5 ข้อแรก

ผลการดำเนินงาน

ในปีการศึกษา 2551 สำนักฯมีผลการดำเนินงานผ่านระดับ 5 ตามเกณฑ์มาตฐาน สกอ. คือ

  1. ในระหว่างปีการศึกษา 2546-2548 สำนักได้ใช้ระบบการควบคุมคุณภาพด้วยมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001-2000 ซึ่งสำนักได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพด้านการจัดการและการบริการห้องสมุด และได้นำระบบ ISO ดังกล่าวมาดำเนินงานและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องรวมถึงการประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งของงานประกันคุณภาพของสำนัก (9.1-1.1 , 9.1-1.2) และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักด้วย (9.1-1.3)
  2. มีการประชุม(9.1-2.1) เพื่อกำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนัก และให้ความสำคัญเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา(9.1-2.2) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนัก(9.1-2.3)
  3. มีการกำหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพให้เป็นไปตามระบบของสถาบัน (9.1-3.1) ซึ่งใช้ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของสกอ. (9.1-3.2)
  4. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วนทั้งการประกันคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ (9.1-4.1, 9.1-4.2, 9.1-4.3)
  5. มีการนำผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน ซึ่งปรากฏในรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2551, ครั้งที่ 3/2551, ครั้งที่ 4/2551 (9.1-5.1) โดยกำหนดเป็นนโยบาย (9.1-5.2, 9.1-5.3) และแผนปฏิบัติราชการตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (9.1-5.4)

การบรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย เพราะ มหาวิทยาลัยกำหนดเป้าหมายของ “ ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา” ไว้ที่ระดับ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (9.1-ป)

การประเมินตนเอง

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. การบรรลุเป้าหมายของสถาบัน
3 คะแนน บรรลุเป้าหมาย

รายการหลักฐาน

9.1-1.1 คู่มือการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 9 สำนักวิทยบริการฯมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2551-2552
9.1-1.2 คู่มือคุณภาพ ระบบ ISO 9001-2000 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เลขที่ สวก.QM 001 วันที่มีผลบังคับใช้ 4 กันยายน 2548 แก้ไขครั้งที่ 4
9.1-1.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนัก
9.1-2.1 รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่ายสำนักฯ ครั้งที่ 4/2551
9.1-2.2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาปี 2551-2552
9.1-2.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนัก
9.1-3.1 คู่มือคุณภาพ นโยบายคุณภาพระบบ ISO 9001-2000 (หน้า 10)
9.1-3.2 คู่มือการประกันคุณภาพ สรุปตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน (หน้า 39)
9.1-4.1 รายงานการประเมินตนเอง 3 ปีย้อนหลัง
9.1-4.2 รายการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 3 ปีย้อนหลัง
9.1-4.3 แผนกลยุทธ์สำนักฯ ปี 2551-2554 (หน้า 28 ข้อ 5)
9.1-5.1 รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่ายสำนักฯ ครั้งที่ 2/2551, 3/2551, 4/2551
9.1-5.2 รายงานประจำปี 2551 สำนักฯ(นโยบาย) หน้า 5
9.1-5.3 แผนกลยุทธ์สำนักฯ ปี 2551-2554 เป้าหมายที่ 7 หน้า 31
9.1-5.4 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ไปที่: หน้าหลัก » การประกันคุณภาพ » 2551 » องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสำนัก

Discussion

Enter your comment:
DIAJF
 
C:/AppServ/www/Wiki/data/pages/quality/2551-indicator9.1.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 12/10/2010 โดย tawee
 
เว้นแต่จะได้แจ้งไว้เป็นอื่นใด เนื้อหาบนวิกินี้ถูกกำหนดสิทธิ์ไว้ภายใต้สัญญาอนุญาติต่อไปนี้:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki